top of page

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nadační fond LA VIDA LOCA, IČ 04655648, se sídlem Na Louži 947/1, 101 00 Praha 10 - Vršovice v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) poskytuje všem svým zákazníkům, klientům nebo potenciálním zájemcům informace o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzických osob při používání stránek https://www.zivotvkufriku.cz a souvisejícího obsahu na sociálních sítích a platformách.

Totožnost a kontaktní údaje správce.

Nadační fond LA VIDA LOCA, IČ 04655648 se sídlem Na Louži 947/1, 101 00 Praha 10 - Vršovice,
e-mail:
nadace@zivotvkufriku.cz  (dále jen „Správce“)

Jaké údaje uchováváme a za jakým účelem?

Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob pro tyto uvedené účely a jejich následné využití:

 

 • plnění smluv a související činnost. Pro řádné poskytnutí služby a nutnou komunikaci potřebuje Správce znát identifikační údaje (jméno a příjmení zákazníka či klienta) a kontaktní údaje (e-mail, telefon, bydliště);
   

 • vedení účetnictví a plnění zákonných povinností. Pro řádné plnění zákonných povinností, zejména v souvislosti s vedením účetnictví, zpracovává Správce údaje o bankovních účtech a identifikační údaje o jejich majitelích;
   

 • vlastní propagace Správce, marketing a zasílání obchodních sdělení (newsletterů). Pro zasílání obchodních sdělení eviduje Správce identifikační údaje a kontaktní údaje osob (zejména e-mail a jméno). Marketingová sdělení týkající se vlastních výrobků nebo služeb zasílá Správce svým zákazníkům a klientům na základě oprávněného zájmu v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o informační společnosti. Nesouhlasí-li zákazník nebo klient se zasílám obchodních sdělení, lze zasílání obchodních sdělení kdykoliv a zdarma odvolat;
   

 • pokročilý marketing. Na základě souhlasu může Správce zasílat obchodní sdělení i osobám, které nejsou zákazníky nebo klienty Správce, nebo může zasílat obchodní sdělení týkající se nejen činnosti a výrobků Správce, ale také nabídek třetích osob. Souhlas se zasílám obchodních sdělení lze kdykoliv a zdarma odvolat.
   

 • informace o proběhlých vzdělávacích, kulturních a společenských akcích. Pro účely archivace průběhu konaných akcií Správce uchovává reportážní fotografie a videa, která mohou obsahovat podobiznu účastníků akcí. Tyto fotografie a videa mohou být dále používány z oprávněného zájmu pro informační účely o činnosti Správce na základě tzv. novinářské licence. Správce zachycené osoby neztotožňuje a neuchovává podobizny společně s identifikačními či kontaktními údaji.

Na základě čeho údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracovává Správce na základě:
 

 • smlouvy uzavřené se zákazníky a klienty;
   

 • oprávněného zájmu Správce;
   

 • nutnosti nezbytného zpracování osobních údajů pro plnění právních povinností, zejména povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů;
   

 • souhlasu osoby.

Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu zpřístupněny:
 

 • zpracovateli osobních údajů – provozovateli portálu, jehož prostřednictvím jsou osobní údaje získávány nebo jehož prostřednictvím jsou zasílána obchodní sdělení, a to vč. crowdfundingových portálů provozovaných třetími osobami;
   

 • osobám zpracovávajícím účetnictví Správce;
   

 • právnímu zástupci v souvislosti s řešením právních případných sporů plynoucích ze smlouvy;
   

 • přepravní firmě zajišťující doručení zboží;
   

 • třetím osobám v souvislosti s informační a reportážní činnosti Správce, v takovém případě jsou zveřejňovány primárně fotografie a videa z uskutečněných akcí v souladu s platnou právní úpravou dle občanského zákoníku.
   

Správce nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve kterých by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje získané na základě smlouvy jsou ukládány po dobu 4 let ode dne ukončení závazku ze smlouvy. V případě trvání soudního sporu jsou údaje uchovávány po nezbytně nutnou dobu po jeho ukončení.
 

Účetní doklady obsahující osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem o účetnictví.
 

Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou uchovávány po dobu trvání souhlasu nebo do okamžiku ukončení činnosti Správce.
 

Ostatní osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem, případně po nezbytnou dobu odpovídající účelu zpracování.

Jaká máte práva?

Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou Správcem zpracovávány a uchovávány, má následující práva:
 

 • právo na přístup. Máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou, či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto údajům a můžete požadovat informace v rozsahu uvedeném v čl. 13 odst. 1. Nařízení.
   

 • právo na opravu a výmaz. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a můžete požadovat výmaz osobních údajů, které se Vás týkají. Povinnost provést výmaz nevzniká, nejsou-li současně splněny podmínky dle čl. 17 odst. 1 Nařízení. Správce zejména není povinen osobní údaje vymazat v rozsahu, v jakém jsou potřebné pro plnění závazků Správce.
   

 • právo na omezení zpracování. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 odst. 1 Nařízení.
   

 • právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zpracování prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci či v případě zpracování pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany.
   

 • právo odvolat souhlas se zpracováním údajů. Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
   

 • právo na přenositelnost údajů. Jsou-li údaje zpracovávány automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
   

 • právo podat stížnost. V případě podezření na porušení Nařízení v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu: Úřadu pro ochranu osobních údajů.
   

Sdělení osobních údajů v rozsahu uvedeném před uzavřením smlouvy je nutnou podmínkou pro její uzavření. Odmítne-li osoba údaje poskytnout, není Správce povinen uzavřít smlouvu.

 

bottom of page